TextHead
TextBody
STT Chức vụ Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn Ứng tuyển
1 Tuyển dụng Nhân viên vận hành Nhà máy thủy điện Hà Nội 22/06/2021 12/10/2021 Ứng tuyển
2 Tuyển chuyên viên Kế toán Tổng hợp Hà Nội 22/06/2021 22/10/2021 Ứng tuyển
3 Tuyển dụng Nhân viên vận hành Nhà máy thủy điện Hà Nội 22/06/2021 13/10/2021 Ứng tuyển
4 Tuyển chuyên viên Kế toán Tổng hợp Hà Nội 22/06/2021 22/07/2021 Ứng tuyển
5 Tuyển chuyên viên Kế toán Ngân hàng Hà Nội 21/06/2021 03/07/2021 Ứng tuyển
EVN Licogi BIDV Andritz Hydro MB EVN EPTC