TextHead
TextBody

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

01/06/2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển điện Đông Dương

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Đông Dương trân trọng thông báo về việc ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1.   Ngày chốt danh sách cuối cùng:  Ngày 20/6/2021

2.  Mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2.   Địa điểm dự kiến:              Tầng 11, Tòa nhà Micco ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:     Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Nội dung cụ thể sẽ TB sau)

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Luân

 
EVN Licogi BIDV Andritz Hydro MB EVN EPTC