TextHead
TextBody

Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

22/06/2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển điện Đông Dương

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Đông Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2021 (thứ Tư)

2.   Địa điểm:              Tầng 11, Tòa nhà Micco ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:     Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển điện Đông Dương theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/06/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

–     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

–     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

–     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được gửi Email cho các cổ đông.

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Đông Dương

Tầng 11. Tòa nhà Micco, ngõ 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: vanphong@anxuan.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Luân

 
EVN Licogi BIDV Andritz Hydro MB EVN EPTC